COMMUNICATION INFRASTRUCTURE IN THE LANDSCAPE


Preface

Sebastian Bernat
DROGA A PERCEPCJA D¬WIĘKU W KRAJOBRAZIE NA PRZYKŁADZIE POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH

Jacek Burdziński
PARKING SAMOCHODOWY – POZYTYWNY SKŁADNIK KRAJOBRAZU

Justyna Cieplik, Mariusz Sołtysik
PRÓBA OCENY DOSTĘPNO¦CI KOMUNIKACYJNEJ WYBRANYCH OBIEKTÓW KULTURY MATERIALNEJ I TERENÓW REKREACYJNYCH WROCŁAWIA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW PODMIEJSKICH

Wojciech Fedyk, Mariusz Sołtysik, Dariusz Ilnicki
POŁUDNIOWO-ZACHODNI SZLAK CYSTERSKI JAKO EFEKTYWNY MODEL ZAGOSPODAROWANIA I KOMERCJALIZACJI SZLAKU TURYSTYCZNEGO

Grzegorz Jankowski
WROCŁAWSKI WĘZEŁ WODNY JAKO ELEMENT KSZTAŁTUJˇCY KRAJOBRAZY NADRZECZNE WROCŁAWIA

Agnieszka Jaszczak, Magdalena Witkowska
PROBLEMY REWITALIZACJI DWORCÓW I OBIEKTÓW KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ

Agnieszka Jaszczak, Joanna Żukowska
PLANOWANIE BEZPIECZNYCH I „ZIELONYCH” SYSTEMÓW KOMUNIKACYJNYCH

Iwona Kiniorska, Janina Wrońska Kiczor, Sławomir Pytel
WPŁYW ROZWIJAJˇCEJ SIĘ INFRASTRUKTURY NA PRZEKSZTAŁCENIA KRAJOBRAZU REGIONU GÓR ¦WIĘTOKRZYSKICH

Rafał Kroczak
¦LADY I PRZEBIEG DAWNEJ SIECI KOMUNIKACYJNEJ NA PROGU POGÓRZA KARPACKIEGO

Aneta Marek, Iwona Tylman, Małgorzata Żochowska
KOLEJ W DOLINIE BIAŁEJ LˇDECKIEJ JAKO NIEWYKORZYSTANY ELEMENT KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA W KRAJOBRAZIE MIEJSKIM PARYŻA

Joanna Plit
WIDOKI Z ARTERII KOMUNIKACYJNYCH „PRZÓD I TYŁ MIEJSCOWO¦CI”

Anna Powałka, Maria Tkocz
KOMUNIKACJA TROLEJBUSOWA A KRAJOBRAZ KULTUROWY MIASTA TYCHY

Katarzyna Pukowiec, Sławomir Pytel
INFRASTRUKTURA DROGOWA W KRAJOBRAZIE W ¦WIETLE OPINII MIESZKAŃCÓW NA PRZYKŁADZIE AUTOSTRADY A1 (ODCINEK ¦WIERKLANY – GORZYCZKI)

Marcin Rechłowicz, Andrzej Soczówka
LINIA TRAMWAJOWA JAKO ELEMENT KRAJOBRAZU KULTUROWEGO WSCHODNICH DZIELNIC SOSNOWCA

Urszula Myga-Pi±tek, Jerzy Nita
OCENA WALORÓW WIDOKOWYCH DROGI S1 [E75] NA ODCINKU CZĘSTOCHOWA-SOSNOWIEC

Łukasz Sarnowski, Zbigniew Podgórski
ZMIANY RZE¬BY TERENU I WÓD POWIERZCHNIOWYCH ZWIˇZANE Z BUDOWA ODCINKA AUTOSTRADY A-1 POMIĘDZY RUSOCINEM A NOWYMI MARZAMI


Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego