Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego jest interdyscyplinarnym forum naukowym służącym upowszechnianiu poglądów i koncepcji badawczych dotyczących ewolucji, kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego w ujęciu regionalnym i kompleksowym. Komisja zrzesza obecnie ponad 50 członków i liczne grono sympatyków, wywodzące się spośród geografów, architektów krajobrazu, kartografów, ekologów krajobrazu, geologów, filozofów, socjologów i psychologów, historyków i archeologów. Osoby te pracują w różnych ośrodkach akademickich Polski, instytutach badawczych, a także w urzędach samorządów terytorialnych różnych szczebli i służbach ochrony przyrody. Zapewnia to szerokie spektrum możliwości interpretacyjnych krajobrazu, jak również stanowi szansę możliwości aplikacyjnych. Komisja realizuje cele naukowe i aplikacyjne oraz zadania organizacyjne i wydawnicze.

Cele naukowe działania Komisji mają wymiar interdyscyplinarny i dotyczą m.in.

Cele aplikacyjne Komisji realizowane są przez: Zadania organizacyjne Komisji polegają na:      Cechą charakterystyczną seminariów krajobrazowych są tematyczne warsztaty krajobrazowe. Ich problematyka zawsze ilustruje i pogłębia kwestie poruszane podczas obrad studyjnych.      Komisja Krajobrazu Kulturowego wydaje cykliczną punktowaną (Lista B MNiSW) publikację pod nazwą Prace Komisji Krajobraz Kulturowego. Dotychczas ukazały się 22 numery. Publikacje te służą upowszechnianiu dorobku naukowego z zakresu krajobrazu kulturowego. Radę naukową czasopisma stanowią uczeni z wielu zagranicznych uniwersytetów.
     Członkowie Komisji Krajobrazu Kulturowego współpracują z licznymi organizacjami naukowymi w Polsce i Europie. Należą do nich m.in. Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Generalna Dyrekcją Ochrony Środowiska, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu (PAEK), Instytut Architektury Krajobrazy Politechniki Krakowskiej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, Instytut Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie, GIS FORUM w Zagrzebiu, Oddział Katowicki Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP), Samorządy terytorialne na poziomie gmin, powiatów, województwa, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Ojcowski Park Narodowy, Zespół Parków Krajobrazowych województwa śląskiego oraz liczne stowarzyszenia, które w swym statucie mają działania na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego.
     Komisja pełni także rolę współorganizatora ważnych imprez naukowych o charakterze międzynarodowym. Członkowie Komisji pełnią ponadto rolę merytorycznych ekspertów podczas gospodarczych konferencji organizowanych przez samorządy terytorialne i stowarzyszenia.

Zapraszamy do współpracy

Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego   Polityka prywatności